Sverigekarta 1200 uthyrningsställen runt om i landet. Hitta närmaste medlemsföretag här!

Biluthyrarna Sverige

Biluthyrarna Sverige är en branschorganisation för alla företag som bedriver biluthyrning. Vid utgången av 2016 representerade vi över 470 företag med tillsammans 37 000 bilar, 2 500 anställda och en omsättning på 3,8 miljarder kronor.
Den gemensamma målsättningen är säkerhet, kvalitet, fackmässig service och kundvänlig policy samt trygghet för kunden.

I arbetet med stöldförebyggande frågor samarbetar Biluthyrarna Sverige med bl a Rikspolisen, Bankföreningen, Finansbolagsföreningen. Rikskriminalen, Larmtjänst, MRF, Tullen och vårt internationella förbund Leaseurope ett gemensamt förbund för leasingbolags­föreningar och bil­uthyrnings­-föreningar i europeiska länder, för närvarande 30 medlemsländer 9000 företag, 275 000 anställda 38 miljoner bilar och en total omsättning på 335 miljarder kronor.

behandling av personuppgifter - information enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
Behandling av personuppgifter i Biluthyrarna Sveriges informationslista
Allmänt om personuppgiftsbehandlingen
Biluthyrarna Sverige, org. nr. 802015-0333, är en branschorganisation för företag i Sverige som bedriver biluthyrning.
Biluthyrarna Sverige bedriver kreditupplysningsverksamhet genom att förse biluthyrningsföretag som är medlemmar i Biluthyrarna Sverige (nedan ”Medlemsföretagen”) med information ur en informationslista (nedan”Informationslistan”). Informationslistan innehåller information, som rapporterats in av Medlemsföretagen, om kunder som:
- efter hyrestidens slut inte återlämnar hyresobjektet;
- inte betalar P-böter;
- inte betalar hyra och annan ersättning;
- vanvårdar fordonet;
- anmäls till polis för olovligt brukande; eller
- olovligen lämnar ut hyresfordonet till annan förare.
Biluthyrarna Sverige har tillstånd från Datainspektionen i enligt med kreditupplysningslagen för att föra Informationslistan.
Biluthyrarna Sveriges rekommendation till Medlemsföretagen är att inte hyra ut bilar till personer som finns med i Informationslistan.
I samband med att personuppgifter registreras i Informationslistan skickas ett brev till den som blir registrerad med information om registreringen samt skälet till registreringen.
Biluthyrarna Sverige är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Biluthyrarna Sverige utför inom ramen för Informationslistan. Biluthyrarna Sverige nås på info@bfbus.se.
Vilka personuppgifter behandlas?
Uppgift om kundernas namn, adress och personnummer samt grund för registreringen uttryckt i form av en kod behandlas i Informationslistan. I Informationslistan, samt vid inrapportering till listan från Medlemsföretagen, anges grunden för registreringen i form av koder. Medlemsföretagen har tillgång till kodernas betydelse i skriftligt underlag.
Ändamål och rättslig grund
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i Informationslistan är att minska risken för skada och kostnader för Medlemsföretagen samt i förlängningen för allmänheten. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Kreditupplysningsverksamhet anses vara en uppgift av allmänt intresse.
Lagring
Blir du registrerad i Informationslistan ligger registreringen kvar i 24 månader. Därefter tas dina personuppgifter bort.
Mottagare och överföring till tredje land
Biluthyrarna Sverige tillgängliggör den information som finns i Informationslistan till Medlemsföretagen.
Biluthyrarna Sverige kan också komma att anlita s.k. personuppgiftsbiträden (företag som behandlar personuppgifter för Biluthyrarna Sveriges räkning) t.ex. leverantörer av IT-system, systemförvaltning och support eller av IT-infrastruktur. I dagsläget anlitar Biluthyrarna Sverige IT-leverantören Eyepax IT Consulting OÜ, reg. nr. 12356593 (i Estland) för IT-tjänster relaterade till Informationslistan.
Biluthyrarna Sverige kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. Detta kan ske t.ex. genom att personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land eller i anledning av att Biluthyrarna Sverige anlitar IT- leverantör som tillhandahåller support och underhåll av IT-system från tredje land. I de fall Biluthyrarna Sverige överför personuppgifter till tredje land kommer Biluthyrarna Sverige att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.
Dataskyddsombud och dina rättigheter
Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter i Informationslistan är du välkommen att kontakta Biluthyrarna Sveriges dataskydd som nås på info@bfbus.se eller telefon: 08-732 43 90.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Biluthyrarna Sverige om användningen av de personuppgifter som rör dig. Biluthyrarna Sverige kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Om du är missnöjd med Biluthyrarna Sveriges behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi nås på telefon 08 - 732 43 90
måndag till torsdag 9.00 - 16.00
Fredagar stängt.


VÄLKOMNA!

Snabbfakta

Statistik

Ca 10 000 av våra medlemsföretags bilar rullar i Storstockholm.

LÄS MER

Kan vi hjälpa dig?

Kan vi hjälpa dig?

Vår uppgift är i första hand att hjälpa våra medlemmar, men vi svarar också på frågor om medlemsföretagen från dig som hyr bil. Maila infobfbus.se eller ring 08 - 732 43 90.
Följ oss på Instagram: biluthyrarnasverige

Följ oss på Instagram: biluthyrarnasverige